Polityka RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy:


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bianco - Technika dentystyczna Aurelia Betlej, ul. Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz. Kontakt w sprawach RODO - biuro@bianco.bydgoszcz.pl

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIADANE OSOBOWE PODLEGAJĄCE PRZETWARZANIU

Dane osobowe które są przetwarzane przez nas mogą obejmować: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, dane medyczne.

PRAWO DO SPRZECIWU

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 20 lat na podstawie art. 29 ust. 1, Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄINFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i stanowi warunek udzielania świadczeń.

PROFILOWANIE AUTOMATYCZNE

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i stanowi warunek udzielania świadczeń.
Kontak tel. 511-926-724 |   Adres ul. Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz |   E-mail pracownia@bianco.bydgoszcz.pl© 2013 Laboratorium Techniki dentystycznej Bianco